مهمترین موضوعات خطبه غدیر

  • ۸۹

سؤال

پیامبر (ص) در خطبه غدیر بر چه مسایلی بیشتر تأکید کردند؟

پیامبر در خطبه روز غدیر در چند محور سخنرانی و در جاهای مختلف بر آن‌ها تأکید کردند تا اهمیت آن بر همگان روشن شود. اشاره به توحید و عظمت پروردگار، اعلام ولایت و جانشینی امام علی(ع) و ذکر فضائل او، خبر از وجود منافقین و آزارهایشان، معرفی دوستان و دشمنان اهل بیتش، بیعت برای جانشینی امام علی(ع) و تعظیم شعائر الهی از مهمترین موضوعات سخنرانی پیامبر بود.

موضوعات مورد بحث ما در این مقاله :۱مسئله توحی ۲اعلام ولایت، جانشینی و بیان فضایل امام علی(ع) ۳خبر از وجود گروه نفاق و آزارهای آنها ۴بیان خصوصیات دوستان و دشمنان اهل بیت(ع) ۵طرح مسئله بیعت برای جانشینی علی(ع) ۶حفظ شعائر ۷مطالعه بیشتر  ۸منابع